Thesis Presentation / Symposium 05/17/2014 (download PDF)

Presentation One 08/27/13 (download PDF)

Presentation - Prototype 1 (download PDF)

Presentation - Prototype 2 (download PDF)

Presentation - Prototype 3 (download PDF)

Presentation - Prototype 4 (download PDF)